Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ymkje Hellinga

Artikel 1 Overeenkomst en inschrijving

1.1 Ymkje Hellinga is een praktijk waarin muziekles wordt aangeboden en verzorgd en voorts het verrichten van al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband kan staan.
1.2 De algemene voorwaarden zijn op alle diensten (en gewijzigde, aangevulde, vervolg) van toepassing.
1.3 Inschrijving geschiedt door middel van het ondertekenen van het inschrijfformulier die door de docent wordt verstrekt. Minderjarige cursisten kunnen zich alleen inschrijven met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.
1.4 Het lesseizoen/cursusjaar 2023-2024 is gerelateerd aan het schooljaar van het basisonderwijs onderwijs in Zutphen e.o. In de schoolvakanties wordt geen les gegeven.
1.5 Er worden 36 lessen per jaar aangeboden (18 lessen voor tweewekelijkse cursisten). Dit betekent dat er in een aantal gevallen lesdagen uitvallen buiten de schoolvakanties om.
1.6 Ymkje Hellinga hecht waarde aan samenspel. Om die reden worden de laatste drie lessen van het lesseizoen in samenspelvorm aangeboden. Tijdens deze laatste drie weken, de zogeheten ‘projectweken’, en in samenwerking met het Muzecollectief. Deze samenspel activiteiten zijn voor alle cursisten t/m 21 jaar.
1.7 Een inschrijving geldt voor één cursusjaar.

Artikel 2 Absentie cursist en docent

2.1 Bij verhindering van de cursist om welke reden dan ook, wordt de les niet ingehaald. Het lesgeld wordt in dit geval niet gerestitueerd.
2.2 In geval van kortdurende ziekte van de cursist, korter dan drie aaneengesloten weken, wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Duurt de ziekte van de cursist langer dan drie aaneengesloten weken, wordt het lesgeld gerestitueerd of verrekend met de eerstvolgende factuur vanaf de vierde aaneengesloten week.
2.3 In geval van langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid van de docent, langer dan twee aaneengesloten weken, wordt een invaldocent gezocht die de lessen tijdelijk waarneemt. Mocht het niet mogelijk zijn een invaldocent te vinden, wordt vanaf de derde aaneengesloten week van de ziekte/arbeidsongeschiktheid van de docent, het lesgeld gerestitueerd of verrekend met de eerstvolgende factuur. Invaldocenten zijn conservatorium geschoold.
2.4 Bij overlijden van een familielid in de eerste of tweede graad, wordt de les niet ingehaald en geen lesgeld gerestitueerd.
2.5 De docent behoudt zich het recht om bij verhindering op de lesdag een inhaalles te plannen in een schoolvakantie of op een ander tijdstip/dag.

Artikel 3 Lesgeld en tarieven

3.1 De lestarieven zullen gerelateerd blijven aan de markt (richtlijnen Ntb) en jaarlijks geïndexeerd worden.
3.2 Betaling van het jaarlijkse lesgeld geschiedt ineens of in 3 termijnen (11 september, 8 januari, 6 mei).
3.2 Het lesgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, middels een bank/giro overboeking. Indien de betaling uitblijft, behoudt de docent het recht na deze termijn de lessen stop te zetten, waarbij de vordering op het openstaande bedrag blijft bestaan. Alle eventuele bijkomende kosten bij een uitblijvende betaling komen voor rekening van de cursist.

Artikel 4 Beëindiging lesovereenkomst

4.1 De inschrijving geldt voor één cursusjaar (art. 1.7). Tussentijds opzeggen kan uitsluitend schriftelijk met inachtneming van twee kalendermaanden opzegtermijn.
4.2 Opzegging wordt alleen geaccepteerd indien wanneer het lesgeld is voldaan.

Artikel 5 Klachtenregeling

5.1 In geval van een klacht zal worden getracht dit op te lossen tussen Ymkje Hellinga en de cursist/wettelijke vertegenwoordiger.
5.2 In geval beide partijen niet tot een oplossing kunnen komen, kan de cursist/wettelijk vertegenwoordiger zich wenden tot het bestuur van de Vereniging Muzecollectief.

Artikel 6 Privacy

6.1 Publicatie op de website en in de pers van lessen/voorspeeluren en geluid- en filmopnamen gebeurt steeds met goedkeuring van de cursist. Indien een cursist/wettelijk vertegenwoordiger hierop geen prijs stelt, gelieve dit schriftelijk mee te delen.
6.2 Ymkje Hellinga stelt belang in een goed overleg en communicatie met de cursist/wettelijk vertegenwoordiger en is middels e-mail/website en telefoon bereikbaar.
6.3 Ymkje Hellinga conformeert zich aan de AVG, zoals deze is ingegaan op 25 mei 2018. De inhoud van het privacy beleid van Ymkje Hellinga is te raadplegen op www.ymkjepresenteert.nl

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Ymkje Hellinga is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de lessen.

Artikel 8 Ondertekening inschrijfformulier/algemene voorwaarden

8.1 De ondertekening van het inschrijfformulier verklaart cursist/wettelijk vertegenwoordiger zich uitdrukkelijk bekend en akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden en inschrijving.